˝

croeso
i leinamlwch.co.uk

O ganlyniad i’r cynnydd sylweddol sy’n cymryd lle ar y lein, ac fel ymateb i gais taer y cyhoedd, mae safle’r wê i Lein Amlwch (Rheilffordd Canolog Môn) ’nawr wedi dod yn gyhoeddus. Bydd y safle yma yn rhoi gwybodaeth gyfredol ar bob elfen o’r lein unigryw yma ar Ynys Môn!
Gallwch ymaelodi, cyfrannu’n ariannol a hefyd gwirfoddoli i weithio ar y lein – yn clirio tyfiant ynghyd â gwaith cynnal a chadw.
Derbyniwn yn llawen unrhyw sylwadau fydd o gymorth i ail-agor y lein arbennig yma a chreu swyddi sydd eu gwir angen ym Môn er mwyn adfywio y pentrefi a’r trefi sy’n gyfochrog â’r lein. Ein bwriad yw rhedeg trenau i gludo teithwyr yn ôl ac ymlaen i’w gwaith rhwng Amlwch a Llangefni, ac ymhellach maes o law, yn ogystal â thwristiaid tymhorol fydd yn yweld â’r ynys. Mae tua 14 milltir o drac i’w fwynhau.
Mae gan Lein Amlwch y potensial i fod yn ffynhonnell bwysig i adnewyddu economi Môn.
Yn ôl arbenigwyr sydd yn chwilio am ateb i ysgafnhau y drafnidiaeth dros y ddwy bont ar Afon Menai yn ystod oriau teithio i’r gwaith bore a nos, byddai ail-agor Lein Amlwch yn ateb y diben. Byddai’r gost o adeiladu pont newydd neu addasu Pont Britannia yn enfawr o’i gymharu efo’r gost llawer rhatach o ail-agor Lein Amlwch.
Dyma’r ddelwedd sydd gan lawer o bobl, a thrwy’r wefan yma gobeithiwn rannu’r weledigaeth efo pobl, led led y wlad, sy’n credu mai ail-agor y lein yw’r peth PWYSIG i Ynys Môn.
Lein Amlwch yw’r rheilffordd i ddyfodol Ynys Môn, a’r sbardun i hybu’r economi lleol. Dychmygwch y wefr o weld trên stêm arbennig yn cario tua 300 o deithwyr i lefydd fel Llangefni, Llannerch y Medd ac Amlwch.
Lledaenwch y gair leinamlwch.co.uk yw’r wefan i gael yr holl wybodaeth am y lein!

 

1gweithwyr-workers3
llun_3

welcome
to leinamlwch.co.uk

As a result of continuing progressive development on site and in response to public demand the new website for Lein Amlwch (Anglesey Central Railway Ltd) is now accessible in the public domain, presenting up to date information on every feature concerning this unique line on Ynys Môn!
You can become a member, contribute financially and also volunteer for work in initial clearance of vegetation and future maintenance of the line. All ideas are welcome that will be a factor in reopening this special line to create permanent jobs, which are much needed on the island and to contribute to the sustainable re-generation of villages and towns situated along the line. The agenda is to have trains carrying people to and from work between Amlwch and Llangefni and eventually beyond, coupled with the seasonal tourists visiting the island. There are some 14 miles of amazing track to explore!
Lein Amlwch has the potential to become an essential artery, revitalising the economy of Ynys Môn. According to the experts who are seeking solutions to the easement of travel congestion over the two bridges across the Menai Straits, during morning and evening rush hours, the reopening of Lein Amlwch could well be the answer. This of course would be a much cheaper option compared to the immense cost of building a new bridge or modifying the Britannia Bridge.
This is a vision shared by many and through this website it is the objective to share this vision with people worldwide who similarly believe that re-opening this line is the RIGHT thing for Ynys Môn. Lein Amlwch is the railway for the future of Ynys Môn and the catalyst to boost the local economy. Imagine the mouthwatering prospect of a steam excursion train carrying some 300 passengers to places such as Llangefni, Llannerch y Medd and Amlwch. Spread the word leinamlwch.co.uk the site for all information regarding this line!