Pleser gan fwrdd cyfarwyddwyr Rheilffordd Canolog M ôn Cyf, yw
cyhoeddi ar ôl 6 mlynedd o drafodaet h a u manwl a hirfaith efo
“Network Rail Infastructu r e Limited”, rydym wedi cwbwlhau yn
ffurfiol y camau cyfreithiol ar Ebrill 29, 2021, ac rydym bellach
mewn sefyllfa i’ch hysbysu bod gan Rheilffordd Canolog Môn Cyf.
yr hawl cyfreithiol a chytunde b lês am y llwybyr rheilffordd sy’n
cael ei adnabod fel ”GLA Line” rhwng cyffordd y Gaerwen ac
Amlwch am y cyfnod hyd at, ac yn cynnwys Ebrill 29, 2120.
Dymunwn gyfleu ein gwerthfaw rogiad mwyaf didwyll i holl aelodau
Lein Amlwch, yn ogystal â chefnogwyr cymuneda u Môn am eu
cefnogaet h di-ildio. Hoffem hefyd gofnodi a chydnabod y
gefnogaet h a dderbynwyd o wahanol adranna u o’r gymuned
fasnachol a diwydiannol yn ogystal ag ymdrech cynrychiolydd Ynys
Môn yn ein Senedd, sydd wedi bod yn hynod ddiwyd yn hybu adfer
rhedeg trenau ar y rheilffordd yma unwaith eto.